ALGEMENE VOORWAARDEN

Tot stand gekomen op 1 sept 2017.

Algemene Voorwaarden 60plusEndus BV, gevestigd aan Gevers Deynootweg 49B, 2586BD, te Den Haag, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69361231.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.                             

60plusEndus BV: 60plusEndus BV ingeschreven bij de KvK onder nummer 69361231.

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 60plusEndus BV voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen 60plusEndus BV en de opdrachtgever.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen 60plusEndus BV en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 60plusEndus BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 60plusEndus BV en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van 60plusEndus BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

60plusEndus BV kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is 60plusEndus BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 60plusEndus BV anders aangeeft.

 

Totstandkoming en duur overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van 60plusEndus BV.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Herroeping en annulering

De Wederpartij heeft het recht binnen 8 uur na boeking de overeenkomst te herroepen en annuleren. Indien de Wederpartij de Overeenkomst annuleert kan 60plusEndus BV annulerings- en boekingskosten in rekening brengen.  

De Wederpartij is verplicht bij annulering van:

 • 30 tot 60 kalenderdagen voor aanvang,  50% van het Honorarium te voldoen;
 • 0 tot 29 kalenderdagen voor aanvang, 100% van het Honorarium te voldoen;

De Wederpartij heeft het recht zijn plaats over te dragen aan een vervanger.  60plusEndus BV kan in dit geval administratie- en boekingskosten in rekening brengen.

Bij onvoldoende deelnemers, ziekte of in geval van overmacht heeft 60plusEndus BV het recht de Overeenkomst te annuleren, een plaatsvervanger aan te wijzen of te verzetten naar een andere datum.

Ingeval van onvoldoende deelnemers zal 60plusEndus BV het uitje naar een andere datum proberen te verplaatsen.

Ingeval van ziekte zal 60plusEndus BV een plaatsvervanger aanwijzen. Indien 60plusEndus BV een plaatsvervanger voor dezelfde datum heeft gevonden heeft de Wederpartij geen recht op restitutie. Indien 60plusEndus BV geen plaatsvervanger heeft gevonden, zal 60plusEndus BV het uitje naar een andere datum proberen te verplaatsen.    

Indien het uitje naar een andere datum wordt verplaatst wegens onvoldoende deelnemers, ziekte of de onmogelijkheid om een plaatsvervanger aan te wijzen, heeft de Wederpartij de keuze om het uitje plaats te laten vinden op een andere datum of op restitutie van het Honorarium. 

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien 60plusEndus BV met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra 60plusEndus BV de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of een boeking heeft geannuleerd, dan stort 60plusEndus BV uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

 

Beëindiging overeenkomst                         

60plusEndus BV is bevoegd een uitje in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat 60plusEndus BV of ingeschakelde derden van 60plusEndus BV de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Onder deze situaties wordt in ieder geval verstaan:

 • opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties;
 • één of meer deelnemers gedragingen vertoond die in strijd zijn met de wetgeving;
 • één of meer deelnemers discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • één of meer deelnemers illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de Wederpartij.

 

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt 60plusEndus BV de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 60plusEndus BV zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal 60plusEndus BV de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal 60plusEndus BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal 60plusEndus BV proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

60plusEndus BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 60plusEndus BV kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 60plusEndus BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Uitvoering overeenkomst

60plusEndus BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

60plusEndus BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

60plusEndus BV heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 60plusEndus BV.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 60plusEndus BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Honorarium

Het Honorarium en/of de tarieven zijn inclusief BTW.

 

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de 60plusEndus BV opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien 60plusEndus BV gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan 60plusEndus BV heeft verstrekt.

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door 60plusEndus BV aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling dient vooraf te geschieden.

De Wederpartij zal bij of na bevestiging van de reservering een factuur ontvangen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door 60plusEndus BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van 60plusEndus BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens 60plusEndus BV onmiddellijk opeisbaar.

 

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft 60plusEndus BV recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

60plusEndus BV heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat 60plusEndus BV de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan 60plusEndus BV of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 60plusEndus BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor 60plusEndus BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, weersomstandigheden, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 60plusEndus BV in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

(Buiten)activiteiten vinden in principe altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties en overmacht. Dit zal ter plekke worden bepaald. Voor binnenactiviteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.

60plusEndus BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat 60plusEndus BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt 60plusEndus BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

 

Garanties

60plusEndus BV garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal 60plusEndus BV, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of restitutie.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat 60plusEndus BV in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 60plusEndus BV geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 60plusEndus BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 60plusEndus BV.

60plusEndus BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

60plusEndus BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 60plusEndus BV is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 60plusEndus BV kenbaar behoorde te zijn.

De aansprakelijkheidsbeperking van 60plusEndus BV vervalt wanneer:

 • de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de nalatige/onrechtmatig Wederpartij;
 • de schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolge van dood of letsel;
 • de schade als gevolg van letsel en schade ten gevolge van overlijden is ontstaan door deelneming aan de uitjes georganiseerd door 60plusEndus BV en/of derden;
 • de schade is ontstaan door gebruikmaking van materialen tijdens het uitje die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van 60plusEndus BV.

60plusEndus BV is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Wederpartij, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 • het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van in een verkeerde categorie en/of indien de Wederpartij zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

60plusEndus BV is niet aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van de Wederpartij.

Indien 60plusEndus BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 60plusEndus BV beperkt tot het bedrag  tot maximaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door 60plusEndus BV aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat 60plusEndus BV overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor 60plusEndus BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan 60plusEndus BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens 60plusEndus BV vervalt binnen 10 dagen nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart 60plusEndus BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens 60plusEndus BV en de door 60plusEndus BV (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 10 dagen.

 

Portretrecht

De Wederpartij geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan 60plusEndus BV om foto’s waarop de Wederpartij herkenbaar is afgebeeld te gebruiken voor haar portfolio en op de website te plaatsen, tenzij de Wederpartij een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten. 

Indien de Wederpartij bezwaar heeft tegen openbaarmaking van foto’s waarop de Wederpartij herkenbaar is afgebeeld, dient de dit schriftelijk aan 60plusEndus BV aan te geven.

 

Intellectuele eigendom

60plusEndus BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

60plusEndus BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan 60plusEndus BV verstrekt, zal 60plusEndus BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

60plusEndus BV mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is 60plusEndus BV niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 60plusEndus BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 60plusEndus BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 60plusEndus BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat 60plusEndus BV de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

60plusEndus BV behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan 60plusEndus BV een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee weken bij 60plusEndus BV in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht. 

60plusEndus BV behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal 60plusEndus BV de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer 60plusEndus BV de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

De beleving van een uitje is persoonlijk en heeft te maken met eigen voorkeuren, smaak en perceptie. Indien de Wederpartij een klacht indien waarbij aan wordt gegeven dat de Wederpartij het uitje niet leuk heeft gevonden, beschouwen wordt dit als een persoonlijke voorkeur beschouwd en niet als een klacht. 

60plusEndus BV zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 60plusEndus BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69361231.

 

Vragen?

Vragen over deze voorwaarden? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Download hier de algemene voorwaarden als PDF.

Valérie den Haan

Ben jij een LEVENSLUSTIGE en ACTIEVE 60plusser die volop in het leven staat?
Heb je zin om nieuwe, positieve ervaringen op te doen?
Wil je graag iets bijzonders doen, iets leren of jezelf ontwikkelen?
Lijkt het je leuk om met andere mensen in contact te komen?

Welkom bij 60plusEndus! Een initiatief voor eigentijdse 60plussers met bijzondere, unieke en kwalitatief goede (natuur)belevenissen, workshops, reizen en dagtrips van deze tijd.

Ben jij die ondernemende 60plusser, die een workshop of andere activiteit via ons wil organiseren? Leuk als je contact met ons opneemt, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Lees meer Stel een vraag