Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 1 sept 2017.

Algemene Voorwaarden 60plusEndus BV, gevestigd aan Gevers Deynootweg 49B, 2586BD, te Den Haag, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69361231.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.                             

60plusEndus BV: 60plusEndus BV ingeschreven bij de KvK onder nummer 69361231.

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 60plusEndus BV voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen 60plusEndus BV en de opdrachtgever.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen 60plusEndus BV en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 60plusEndus BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 60plusEndus BV en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van 60plusEndus BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

60plusEndus BV kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is 60plusEndus BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 60plusEndus BV anders aangeeft.

 

Totstandkoming en duur overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van 60plusEndus BV.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Herroeping en annulering

De Wederpartij heeft het recht binnen 8 uur na boeking de overeenkomst te herroepen en annuleren. Indien de Wederpartij de Overeenkomst annuleert kan 60plusEndus BV annulerings- en boekingskosten in rekening brengen.  

De Wederpartij is verplicht bij annulering van:

 • 30 tot 60 kalenderdagen voor aanvang,  50% van het Honorarium te voldoen;
 • 0 tot 29 kalenderdagen voor aanvang, 100% van het Honorarium te voldoen;

De Wederpartij heeft het recht zijn plaats over te dragen aan een vervanger.  60plusEndus BV kan in dit geval administratie- en boekingskosten in rekening brengen.

Bij onvoldoende deelnemers, ziekte of in geval van overmacht heeft 60plusEndus BV het recht de Overeenkomst te annuleren, een plaatsvervanger aan te wijzen of te verzetten naar een andere datum.

Ingeval van onvoldoende deelnemers zal 60plusEndus BV het uitje naar een andere datum proberen te verplaatsen.

Ingeval van ziekte zal 60plusEndus BV een plaatsvervanger aanwijzen. Indien 60plusEndus BV een plaatsvervanger voor dezelfde datum heeft gevonden heeft de Wederpartij geen recht op restitutie. Indien 60plusEndus BV geen plaatsvervanger heeft gevonden, zal 60plusEndus BV het uitje naar een andere datum proberen te verplaatsen.    

Indien het uitje naar een andere datum wordt verplaatst wegens onvoldoende deelnemers, ziekte of de onmogelijkheid om een plaatsvervanger aan te wijzen, heeft de Wederpartij de keuze om het uitje plaats te laten vinden op een andere datum of op restitutie van het Honorarium. 

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien 60plusEndus BV met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra 60plusEndus BV de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of een boeking heeft geannuleerd, dan stort 60plusEndus BV uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

 

Beëindiging overeenkomst                         

60plusEndus BV is bevoegd een uitje in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat 60plusEndus BV of ingeschakelde derden van 60plusEndus BV de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Onder deze situaties wordt in ieder geval verstaan:

 • opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties;
 • één of meer deelnemers gedragingen vertoond die in strijd zijn met de wetgeving;
 • één of meer deelnemers discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • één of meer deelnemers illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de Wederpartij.

 

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt 60plusEndus BV de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 60plusEndus BV zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal 60plusEndus BV de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal 60plusEndus BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal 60plusEndus BV proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

60plusEndus BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 60plusEndus BV kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 60plusEndus BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Uitvoering overeenkomst

60plusEndus BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

60plusEndus BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

60plusEndus BV heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan 60plusEndus BV.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 60plusEndus BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Honorarium

Het Honorarium en/of de tarieven zijn inclusief BTW.

 

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de 60plusEndus BV opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien 60plusEndus BV gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan 60plusEndus BV heeft verstrekt.

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door 60plusEndus BV aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling dient vooraf te geschieden.

De Wederpartij zal bij of na bevestiging van de reservering een factuur ontvangen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door 60plusEndus BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van 60plusEndus BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens 60plusEndus BV onmiddellijk opeisbaar.

 

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft 60plusEndus BV recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

60plusEndus BV heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat 60plusEndus BV de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan 60plusEndus BV of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 60plusEndus BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor 60plusEndus BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, weersomstandigheden, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 60plusEndus BV in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

(Buiten)activiteiten vinden in principe altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties en overmacht. Dit zal ter plekke worden bepaald. Voor binnenactiviteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.

60plusEndus BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat 60plusEndus BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt 60plusEndus BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

 

Garanties

60plusEndus BV garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal 60plusEndus BV, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of restitutie.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat 60plusEndus BV in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 60plusEndus BV geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 60plusEndus BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 60plusEndus BV.

60plusEndus BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

60plusEndus BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 60plusEndus BV is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 60plusEndus BV kenbaar behoorde te zijn.

De aansprakelijkheidsbeperking van 60plusEndus BV vervalt wanneer:

 • de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de nalatige/onrechtmatig Wederpartij;
 • de schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolge van dood of letsel;
 • de schade als gevolg van letsel en schade ten gevolge van overlijden is ontstaan door deelneming aan de uitjes georganiseerd door 60plusEndus BV en/of derden;
 • de schade is ontstaan door gebruikmaking van materialen tijdens het uitje die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van 60plusEndus BV.

60plusEndus BV is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Wederpartij, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 • het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van in een verkeerde categorie en/of indien de Wederpartij zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

60plusEndus BV is niet aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van de Wederpartij.

Indien 60plusEndus BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 60plusEndus BV beperkt tot het bedrag  tot maximaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door 60plusEndus BV aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat 60plusEndus BV overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor 60plusEndus BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan 60plusEndus BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens 60plusEndus BV vervalt binnen 10 dagen nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart 60plusEndus BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens 60plusEndus BV en de door 60plusEndus BV (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 10 dagen.

 

Portretrecht

De Wederpartij geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan 60plusEndus BV om foto’s waarop de Wederpartij herkenbaar is afgebeeld te gebruiken voor haar portfolio en op de website te plaatsen, tenzij de Wederpartij een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten. 

Indien de Wederpartij bezwaar heeft tegen openbaarmaking van foto’s waarop de Wederpartij herkenbaar is afgebeeld, dient de dit schriftelijk aan 60plusEndus BV aan te geven.

 

Intellectuele eigendom

60plusEndus BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

60plusEndus BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan 60plusEndus BV verstrekt, zal 60plusEndus BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

60plusEndus BV mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is 60plusEndus BV niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 60plusEndus BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 60plusEndus BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 60plusEndus BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat 60plusEndus BV de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

60plusEndus BV behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan 60plusEndus BV een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee weken bij 60plusEndus BV in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht. 

60plusEndus BV behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal 60plusEndus BV de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer 60plusEndus BV de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

De beleving van een uitje is persoonlijk en heeft te maken met eigen voorkeuren, smaak en perceptie. Indien de Wederpartij een klacht indien waarbij aan wordt gegeven dat de Wederpartij het uitje niet leuk heeft gevonden, beschouwen wordt dit als een persoonlijke voorkeur beschouwd en niet als een klacht. 

60plusEndus BV zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 60plusEndus BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69361231.

 

Vragen?

Vragen over deze voorwaarden? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Download hier de algemene voorwaarden als PDF.

Wat onze klanten zeggen

Wandeling door het universum

"Het uitstapje is voor mij tot volle tevredenheid verlopen, prettige en ontspannen sfeer over de gehele dag. De wandelroute was mooi en leuk en (ondanks dat ik in de buurt woon en regelmatig in Enkhuizen ben) bracht onbekende paden in beeld. Ach, het weer. Tja, 1 buitje op onze kop gehad, dus dat valt wel mee. De rest van de buien viel terwijl wij binnen waren en je kan het verwachten deze tijd van het jaar. Orion was voor mij persoonlijk een openbaring, wist niet dat wij dit in de buurt hebben. Ontvangst, begeleiding, uitleg en afsluiting voor mij een dikke 10. Ik heb die dag volop genoten, ook van het contact met de medewandelaars. Jullie een compliment voor de organisatie!"

K. Bakker

December 2017

Koken met de seizoenen

"Ik heb het ontzettend gezellig gevonden. Mijn verwachtingen waren blanco. De locatie is heel sfeervol. Het menu is niet helemaal volgens schema afgewerkt, maar de kip die we mee kregen heb ik thuis lekker in de oven gehad, zonder vulling heerlijk opgegeten. Ik heb hele leuke, inspirerende gesprekken gehad met mede deelnemers. Ik was nog lang niet uitgepraat en hoop ze weer eens te ontmoeten bij een andere activiteit. Ik ga graag in het voorjaar mee naar Rotterdam. Ik had mijn broer als introducé mee genomen. Ook hij heeft het heel gezellig gehad. Groeten van een enthousiaste 60+er!"

A. Gijsbertsen

December 2017

Fotovierdaagse Ameland

"De groep was gezellig, het weer geweldig en de stranden van de eilanden zijn de mooiste van de wereld. Ik had net een nieuw toestel en ik fotografeer bijna altijd op automatisch. Ik heb geleerd wat er voor mij te leren viel en als ik nu de gebruiksaanwijzing lees begrijp ik er meer van. Yolanda was er voor wie vragen had en bij een eventueel vervolg zou ik er meer hebben, omdat ik iets meer weet. Wat fijn was dat er bij elk fotowaardig plekje gestopt werd en dat de groep daar inspraak in had. Dat gemeenschappelijke doel was erg plezierig: ik zie ik zie wat jij niet ziet en dat dan 11x. Erg leerzaam. Kortom: een fijne ervaring!"

A. de Koning

November 2017

Fotoreis door adembenemend IJsland

"Allereerst bedankt voor je kaartje bij thuiskomst! IJsland was fantastisch! Het was een prachtige reis, gezellig gezelschap en kundige begeleiding. Ik heb veel geleerd over mijn camera en compositie en veel kunnen oefenen. Na het dagprogramma, dat goed aangepast werd aan de wensen van de reizigers, trokken we er s avonds op uit om te genieten van het noorderlicht, wat ik als een cadeautje heb ervaren. De hotels waren goed, de hottub lekker warm en zwemmen in het bronbad heerlijk. Alles met elkaar een heerlijke vakantie en de napret wordt nog leuker door de vele foto’s die moeten worden uitgezocht en bekeken"

M. Verburg

November 2017

Een natuurwandeling door het Gooi

"Ik vond het een geweldige wandeling. Door het weer twijfelde ik of ik zou gaan afzeggen, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan. De sfeer was top, we hebben allerlei nieuwe dingen geleerd en we hebben kunnen genieten van de mooie natuur. Na de wandeling nog gezellig met een aantal wandelaars geluncht en daarna met een blij gevoel weer naar huis. Het was mijn eerste deelname, maar ik denk zeker niet de laatste. Valérie bedankt voor het organiseren en Jan bedankt voor de leerzame wandeling"

A. Dijk

Oktober 2017

Workshop 'Levensverhaal schrijven'

"Het was een geweldige dag met Cees en heeft in alle opzichten aan mijn verwachtingen voldaan! Deze dag heeft mijn ogen en oren geopend! Deze dag heeft me duidelijk gemaakt dat je met weinig woorden veel kunt zeggen! Deze dag heeft mij geleerd dat er verschillende vormen bestaan om je verhaal te vertellen! Deze dag was geweldig en heeft me energie gegeven om ermee aan de slag te gaan! Deze dag heeft me laten zien hoe mooi onze taal is! Hartelijke groet en wie weet? tot ziens!"

T. Koenders

Oktober 2017

Een natuurwandeling door het Gooi

"Het was een leuke wandeling; leuke nieuwe mensen ontmoet, veel geleerd van boswachter Jan, onderweg lekker koffie gedronken en na afloop met 3 andere dames geluncht. Ik hou me aanbevolen voor meer van dit soort wandelingen hoor! Het was ontzettend slecht weer toen we begonnen, maar na zo’n 10 minuten werd het droog en kwam zelfs het zonnetje af en toe te voorschijn! Voor herhaling vatbaar!"

E. Rodi

Oktober 2017

Workshop 'Levensverhaal schrijven'

"Het was een bijzonder creatieve dag. Ik heb veel geleerd, gehoord en opgezogen. Ook gemerkt dat ik nog veel kan leren om op een andere manier naar taalgebruik te kijken. Een mooie start van een nieuwe hobby met de handvatten die ik van Cees heb gekregen. De droom om mijn leven op papier te zetten gaat uitkomen! Ik heb Cees ook bedankt voor deze inspirerende dag en dat ik naar hem mocht luisteren en leren, en hoe hij met passie vertelt over onze prachtige taal. Valérie, dank je wel voor deze mogelijkheid via 60plusEndus"

C. Chaigneau

Oktober 2017

Beeldhouwen op het strand

"Mijn man en ik hebben samen deelgenomen aan deze hele leuke workshop in Scheveningen. Het was die dag heerlijk weer, dus dat was al zeer aangenaam. Wij hebben het reuze naar ons zin gehad, Lekker met een groep aan het werk met speksteen onder de fijne leiding van Marianne den Otter. Het was voor mij de eerste keer, zowel het werken met speksteen als een workshop bij 60plusEndus. Heel goed bevallen en zeker aan te bevelen. Zowel de workshop als de communicatie en terugkoppeling van Valérie. Kortom helemaal geslaagd. Ik ga zeker weer deelnemen aan andere activiteiten bij 60plusEndus!"

R. en T. Loup

September 2017

Fietstour Bergen

"Het was een leuke dag. Verrassend was het zien van park Meerwijk, wat een prachtige huizen! Bijgaand info-blad is helemaal goed en de fietsen die Yvon huurde waren prima! Het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als we ook toegang konden krijgen tot één (of twee) van die mooie huizen om ook de binnenkant te kunnen zien. Hoop van harte dat je deze tour in je programma kan houden!"

M. Wagenaar

Oktober 2017

Kleuren en Kwasten Bergen

"Ik heb vandaag een fantastische dag gehad in Bergen en Yvon is een leuke vrouw die veel wist te vertellen over haar Bergen. De schilder workshop was erg leuk om te doen en ik heb weer veel bij geleerd. Ook bedankt voor de leuke attentie met lieve boodschap en ik doe binnenkort graag nog een keer een keuze uit je aanbod"

R. van der Starre

September 2017

Leven in het ritme van de seizoenen

"De workshop van Marlies in Leersum was boeiend. Het programma is waardevol, iedereen haalt daar wel iets uit! Marlies is erg goed in luisteren en we mochten ook achteraf om haar hulp en tips vragen. Jammer van de regen, ik had graag de moestuin bekeken. Er werd wel een mand met verse producten uit de moestuin gebracht. We kregen een heerlijke pompoen lunch, warme soep om de handen te warmen en lekkere pompoenbroodjes. Ook kregen we verse boerenkool en een zakje vergeetmenietjes mee naar huis. Een leuke workshop en de lunch was heerlijk. Alles was goed verzorgd! Valérie ik vind dat je de begeleiding op een hele leuke manier doet. Heel betrokken en je reageert snel. Ik zou zeggen: ga zo door!"

I. Hoogendijk

September 2017

Wandeling door het universum

"Het was heel leuk en interessant. Pluim voor de mensen daar. De wandeling was leuk en Jos kon goed vertellen over Enkhuizen. De lunch was uitstekend, en Theo heeft heel leuk en boeiend over de sterrenwacht verteld. Al met al een heel leuke dag gehad en zeker de moeite waard!"

T. Hollenberg

September 2017

Kleuren en Kwasten Bergen

"Vandaag weer echt het Zwitserleven-gevoel. Wat een heerlijke dag! Met dank aan onze humorvolle dorpsgids én lerares in de beginselen van de schilderkunst, Yvonne Bos-Eijsen. Allemaal trots met een mooi doekje naar huis! En het lieve persoonlijke cadeautje van Valérie, heel attent!"

M. van Egten

September 2017

Wandeling door het universum

"Wij hebben een hele leuke, gezellige en interessante dag gehad. We werden ontvangen door Ineke, Theo en Jos met koffie met cake en kregen eerst uitleg. Daarna gingen we onder leiding van Theo de wandeling naar Enkhuizen maken. Hij wist veel te vertellen onderweg en in Enkhuizen hebben we een heerlijke lunch gehad. Weer terug bij Orion aangekomen, werden we rondgeleid door Jos en allemaal heel bevlogen vrijwilligers, er werden proefjes gedaan en heel veel uitgelegd over ons zonnestelsel. Het was zeker de moeite waard. Theo, Ineke en Jos bedankt! Zou heel graag weer iets boeken"

T. Tiben

September 2017

Beedhouwen op het strand

"Heerlijk gebeeldhouwd op het Scheveningse strand, geweldig leuk! Het beeldje is gemaakt voor mijn man, voor ons 35-jarige huwelijk. Mijn man was heel blij met het beeldje. Bedankt voor de goeie les Marianne den Otter en Valérie voor de organisatie"

M. Elenbaas

September 2017

Wandeling door het universum

"Ik heb een ontzettende leuke dag gehad. Ineke en Theo zijn heel attent en de rondleiding was heel interessant. Rob, die met de wandeling mee was, deed het ook heel goed en gaf heel veel veel informatie. Daarnaast hebben we heerlijk geluncht. Ik vind het zeker voor herhaling vatbaar!"

Greet

September 2017

Op z'n Rotterdams

"Afgelopen vrijdag een hele leuke rondleiding door een gedeelte van Rotterdam gehad door Rein met aansluitend een heerlijk, goed verzorgd etentje bij hem thuis. Een aanrader door de relaxte manier van rondleiden, het afwisselende programma en natuurlijk het jaloersmakende uitzicht vanuit zijn huis!"

J. Beck

Augustus 2017

Schilderweek op een kasteel in België

"Het was echt geweldig, alles goed verzorgd en heerlijk gegeten, leuke schilderervaring opgedaan en fijne omgeving. Ook het chateau overtrof onze verwachtingen en de mensen waren enthousiast en geven je een thuisgevoel, echt een fijne week gehad"

M. Wouters

Augustus 2017

Op z'n Rotterdams

"We hebben het heerlijk gehad. De wandeling is goed te doen en brengt je op plekjes die je zelf niet zo gauw vindt. De route door Rotterdam is verrassend en afwisselend, ondanks dat wij toch vaak in Rotterdam geweest zijn. Je ziet de stad op een andere manier omdat je op plekjes komt waar je normaliter niet komt. Historie en het heden wisselen zich mooi af. Gids Rein is zeer relaxed en aardig, hij is trots op zijn stad en weet als rasechte Rotterdammer veel van de stad en zijn historie. Het eten was ontspannen en superlekker, Rein kan een gesprek goed gaande houden en je kunt merken dat Henri een professionele kok is. Mooi plekje ook op de zevende etage, we krijgen gewoon zin om een appartement aan de Maas te gaan kopen! Kortom: een geslaagde dag met een smaakvolle en gezellige afsluiter".

A. en T. Bout

Augustus 2017

Uilenexcursie met natuurwandeling

"Ondanks de regen hadden wij een geslaagde middag in Beesd. Wat Marianne vertelde over de uilen was interessant, ze doet dat echt op een leuke en boeiende manier!"

C. van Hal

Augustus 2017

Kleuren en Kwasten-Bergen

"Ik heb een heerlijke dag gehad in Bergen met een gezellig clubje vrouwen. De reis er naar toe is het zeker waard geweest! Ook weer een enthousiaste gids en Yvonne heeft ons heel goed les in het schilderen. Ik vond het toch wel een beetje spannend dat schilderen voor de eerste keer, maar door goede aanwijzingen van Yvonne is het toch nog een heel leuk schilderijtje geworden, ben er toch wel trots op. Kortom weer een heerlijke/ inspirerende dag gehad. Tot de volgende aktiviteit maar weer, ben ik weer van de partij...en mijn kunstwerkje pronkt nu aan de muur!"

E. de Ruiter

Juli 2017

Etsen als de beste!

"Het droge naald etsen is goed bevallen, erg leuk om te doen en ik kan het iedereen aan bevelen. Het is een leuke techniek, en het resultaat mocht er ook zijn (we gingen met 5 etsen naar huis). Ook was het weer reuze gezellig in het atelier bij Diana (je komt ogen tekort). Kortom het was een leerzaam en gezellige dagje workshoppen!"

G. Willems

Juli 2017

Schilderweek op een kasteel in België

De week was heel leuk en sfeervol. Jos en Trix zijn heel vriendelijk en gastvrij en de locatie is prachtig. Het eten was heerlijk en steeds weer verrassend. Ook de mede-cursisten waren heel gezellig en inspirerend. Ik kijk terug op een geslaagde week in de Ardennen!

L. Smit

Juli 2017

Schilder de natuur

"Het was echt leuk, een mooie locatie. Beatrix vind ik een super kunstenaar met heel veel kennis, op alle vragen heeft ze antwoord, goede uitleg, ze liet me vrij maar zag alles en ik voelde me thuis bij haar. We hebben super heerlijk gegeten en een mooi werkstuk mee naar huis genomen, het is een echte aanrader. Valérie bedankt voor de weg naar de workshop toe, het was duidelijk, met fijn contact en het was goed geregeld"

A. Kuijten

Juli 2017

Kleuren en Kwasten-Bergen

"Het was geweldig en ik heb genoten van zowel de rondleiding als het schilderen. Leuke groep, prachtig weer en een fantastische Yvon, die met verve weet te vertellen over haar prachtige dorp. Ik ga er zeker nog en keer naar terug. Dank je wel voor jouw organisatie: ik kijk uit naar een volgend evenement"

L. Vogelzang

Juli 2017

Kleuren en Kwasten-Bergen

"De dag begon met een kopje koffie op een terras in het dorpscentrum. Bergense Yvonne wachtte ons op en na de kennismaking gingen we op ontdekkingstocht in dit mooie dorp. We kregen veel over de geschiedenis van Bergen te horen. De ruinekerk, de Heer van Bergen, de dichter en schrijver Roland Holst, Lucebert en de vele kunstenaars doe het dorp telt. De lunch bij Loetje was prima en daarna gingen we in de tuin van Museum Kranenburgh aan de kunst van het schilderen. Het schilderen was ook erg leuk, ontspannen en inspannend tegelijk"

H. van der Kolk

Juli 2017

Kleuren en Kwasten-Bergen

"Ik vond het heel leuk, rondleiding door Bergen was interessant, prachtig oud dorp! En de workshop was ook heel leuk om te doen, Yvonne was heel aardig en begeleidde alles prima! Iedereen had een mooi schilderij gemaakt, heel verschillend maar met plezier gewerkt. Dank je wel voor je lieve attentie! Ik ga zeker vaker mee met activiteiten, is me heel goed bevallen!"

M. de Haan

Juni 2017

Kleuren en Kwasten-Bergen

"Ik vond het een hele geslaagde dag. Yvon is een enthousiaste vrouw en haar rondleiding was erg leuk. Ik was al vaker in Bergen, maar ik weet nu wat meer over de geschiedenis van dit stadje. Het schilderen vond ik ook heel erg leuk en vooral ook dat we dit deden in de tuin van Kranenburgh met deskundige begeleiding van Yvon! Kortom: ik heb een heerlijke dag gehad en ik ga kijken wat ik nog meer bij 60plusEndus kan gaan doen!"

M. Wagenaar

Juni 2017

Uilenexcursie met natuurwandeling

"Allereerst bedankt voor de zaadjes, ik ga er mijn best op doen. Ik heb genoten van deze trip....ik wist niet goed wat me te wachten stond , maar het was verrassend leuk !!! Mooi dat we de uilen ook konden vasthouden en voelen, en de uitleg van Marianne daarbij maakte het tot een succes. Maar het park heeft me het meest verrast. Het is niet zo groot, bijna intiem, want je bent veel dichter bij de dieren en op die manier zie je meer en beleef je het meer. Voor mij was het een mooie dag...en ik dank jullie daar hartelijk voor"

N. Voulon

Juni 2017

Dagtrip 'Natuurlijk Rotterdam'

"Ik heb een top dag gehad zaterdag! Leuk om te zien en te horen van Sanne (de gids) dat door de jaren heen Rotterdam zoveel is veranderd zowel op architectuur en cultureel gebied. We hadden heerlijk weer, heel leuk was op de fiets door Rotterdam te fietsen, mooie plekken bekeken en als afsluiting de heerlijke biologische lunch. Al met al heb ik genoten van een prettig gezelschap en een super goede gids!".

E. de Ruiter

Mei 2017

Workshop 'Levensverhaal schrijven'

"Het was precies wat ik er van verwacht had, het was heel leerzaam. De locatie was prima en Cees is een aardige man met veel geduld, hij weet veel over schrijven. Ik heb er veel aan de tips van Cees gehad. Ik ga zijn tip om eerst waar te nemen ter harte nemen. Ook heb ik inmiddels een klein boekje in mijn tas om iets op te schrijven. Valerie, ik denk dat ik nu wel verder kan, misschien een keer een vervolg hierop?"

R. Renoult

Mei 2017

60plusEndus Cruise Griekse eilanden

Het was echt een geweldige ervaring. Ik vond alles geweldig op het mooie schip! Onze mooie hutten met eigen badvoorziening. De ontspannen en vrolijke sfeer onderling. De gastvrije en vriendelijke bemanning, die alles met veel gevoel voor humor hebben gedaan om het ons naar de zin te maken. Ik heb een week lang gelachen. De kok was onovertrefbaar met zijn heerlijke gerechten. Iedere ochtend werd met 'el capitano' overlegd waar we i.v.m. het weer het beste naartoe zouden kunnen varen. Een hoogtepunt vond ik de barbecue in een mooie baai, waar ook gezwommen en gesnorkeld kon worden. We hebben dorpjes met hun kleine straatjes en witte huisjes en een prachtig oud klooster hoog in de bergen bezocht. Wat erg leuk was, was dat toen één van ons jarig was de bemanning tot onze grote verrassing een feestje heeft georganiseerd met zelfgebakken taart en champagne. Ik ben nu weer thuis, maar kijk met een gevoel van heimee terug op deze reis. De samenwerking met SWS is een heel leuk initiatief, super dat je dit ons op deze wijze kunt aanbieden. Dank julle wel lieve bemanning en dankjewel 60plusEndus!

L. Kerkhoff

Mei 2017

Beeldhouwen op het strand

"Wij hebben een hele leuke dag gehad! Marianne is een enig mens en deed het heel leuk. Het was nog veel leuker dan ik had gedacht. De locatie was perfect. Met een privé parkeerplaats dichtbij het strand. Het was wel warm, maar we hadden ook een lekker windje erbij. Ik heb mijn collega's hier al enthousiast gemaakt. Ze gaan zich ook abonneren op de nieuwsbrief van 60plusEndus. Ik heb me inmiddels samen met mijn vriendin Emmy opgegeven voor de culinaire tour door Rotterdam. Daar verheugen we ons ook enorm op. Met hartelijke groet, mede namens mijn zus Annemiek, R. Vervoort".

R. Vervoort

Mei 2017

Dagtrip 'Natuurlijk Rotterdam'

"Het was een gezellige dag. Leuke alternatieve route. Leuke gids. Nu ben ik bekend in Rotterdam en het leuke van deze tocht was dat je op aparte plekken kwam waar je normaal niet komt. Dank je wel. Het was echt een leuke verrassende dag gister! Genoten dus. Succes met het organiseren 60plusEndus!"

L Blokland

Mei 2017

Beeldhouwen op het strand

"Het was een heerlijke, ontspannen workshop onder enthousiaste en goede begeleiding van Marianne en zeker voor herhaling vatbaar. De locatie was prima, vanwege het warme weer onder een afdak. Ik kan me voorstellen dat het ook geweldig aanvoelt op het strand met zand tussen je tenen! Beeldhouwen was voor mij de eerste keer en dankzij de goede begeleiding en hulp ben ik met een mooi resultaat naar huis gegaan".

E. Geenen

Mei 2017

Beeldhouwen op het strand

"Het heeft mijn verwachting overtroffen, ik heb het helemaal naar mijn zin gehad zo op het strand, zo lekker bezig zijn met een stuk steen en dan zien wat voor moois je er uit eindelijk van kan maken, geweldig!!! Marianne had het druk om ons zo goed mogelijk te helpen, maar ze heeft het prima gedaan! Het weer vond ik geweldig, de locatie prima. Dus voor mij een heel geslaagde dag! Voor jou Valérie ook een hele fijne, zonnige week toegewenst".

A. Zolak

Mei 2017

Dagtrip 'Natuurlijk Rotterdam'

"Allereerst hartelijk dank voor de vergeet me niet zaadjes, leuke attentie.
Ik kijk met veel plezier terug op een zeer geslaagde zondag. Sanne en Veerle zijn 2 leuke vrouwen die veel te vertellen hebben over Rotterdam voor, tijdens en na de oorlog. Ook vond ik het leuk om kennis te maken met een heleboel verborgen eet-locaties. De afwisseling van lopen, fietsen en varen was ook erg leuk, de lunch was heerlijk en gezellig. Je hoeft niet iedereen bij naam te kennen om een leuk gesprek te hebben.
Dus al met al ben ik een zeer tevreden mens. En ja, natuurlijk hadden we het weer mee, maar ik denk dat ik ook genoten zou hebben als het iets minder was geweest".

M. Hendriks

Mei 2017

Een natuurwandeling door het Gooi

"Het was een hele leuke en informatieve wandeling met boswachter Jan Plouvier. De omgeving was super mooi en fantastisch ook voor jong en oud! Vandaag ben ik lid geworden van Natuurmonumenten!"

C. de Jonge

Mei 2017

Golfen voor beginners

"De golfclinic was heel gezellig en we hebben ook aardig wat gelachen. Ook veel geleerd en niet alleen van het golfspel zelf, maar ook de etiquetteregels eromheen. Jan vertelde in zijn hoedanigheid als boswachter ook nog het een en ander over de flora en fauna op het terrein. Jan is een uitstekend verteller en heeft het spel heel goed uitgelegd. De termen afslaan, chippen en putten werden op de oefengreen ineens helemaal duidelijk. Maar dat betekende nog niet dat het eenvoudig was. Toen de twee uur om waren, plakte Jan er nog een uurtje aan vast ("als jullie tenminste zin en tijd hebben"). Ik begrijp nu een beetje meer van de passie die golfers voor hun sport hebben. Kortom, ik heb het zeer naar mijn zin gehad bij de golfclinic. Dank voor de folder met daaraan het zakje vergeet-me-nietjes-zaad - zeer attent.
Hartelijk dank voor het organiseren van deze clinic en ik blijf geïnteresseerd in de activiteiten van 60plusEndus!"

L. Fennis

Mei 2017

60plusEndus Cruise Griekse eilanden

"De cruise was boven alle verwachtingen. Een rimpelloze ervaring. Alles tot in de kleinste puntjes verzorgd. De bemanning is zorgzaam, attent, vrolijk, hulpvaardig en aardig. De kok verdient een schepenster, absoluut culinair. Griekenland is mooi, het varen/zeilen is heerlijk.De Sila is FANTASTISCH!!!!!!
En jij Valérie bedankt voor de zorgzame en blije voorbereidingen"

J. van Huffel

Mei 2017

Uilenexcursie met natuurwandeling

"Ik heb gisteren een hele leuke excursie gehad! Een hele enthousiaste Marianne, die van alles vertelde. In het dierenpark zijn dieren die je niet overal ziet, dus bijzonder. Na afloop de tip gedaan die Marianne gaf, heerlijk nog even op een terras aan de Linge gezeten. Het was ook geweldig weer. Bedankt!"

J. Terpstra

Mei 2017

Uilenexcursie met natuurwandeling

"De uilenexcursie voldeed geheel aan de verwachting. Ik heb weer een aantal dingen geleerd over uilen die ik nog niet wist. De groep was ook goed van samenstelling, niet te groot, zodat uitleg voor iedereen beschikbaar en hoorbaar was. Leuk was ook dat er twee uilen bij waren die van zeer dichtbij bekeken en aangeraakt konden worden. Marianne bedankt voor jouw enthousiaste presentatie!".

De heer van der Ploeg

Mei 2017

Een natuurwandeling door het Gooi

"We hebben een erg leuke dag gehad. 's-Graveland is zeker de moeite waard, ook met (klein) kinderen is het een prachtig gebied. Ik kom zeker nog eens terug. Jan was een enthousiaste man die veel wist te vertellen over wat we zoal tegenkwamen. En het zonnetje begon er ook nog bij te schijnen! Dit was zeker een aanrader"

B. van Gasteren

Mei 2017

Workshop 'Levensverhaal schrijven'

"De locatie in Den Haag met openbaar vervoer is prima. Het stukje lopen vanaf het station naar de locatie duurde wat langer dan aangegeven. Het waren de rode stoplichten die daar debet aan waren. De locatie is knus, rustig en gezellig. De lunch was gezellig en in een mooie locatie en een prachtige onderbreking van een intensief programma. Het was voor mij informatief en waardevol. Ik kreeg verrassende tips waar ik veel aan ga hebben. De sfeer was prettig en kameraadschappelijk en Cees is een onderhoudende en een innemende man. Het is prettig te weten dat ik nog eens een beroep op hem kan doen"

E. Teensma

April 2017

Dagtrip 'Natuurlijk Rotterdam'

M. van der Zeijst: "Het was een superleuke dag, goed georganiseerd, uitstekende begeleiding Van Rein en Sanne met goede informatie. Voor herhaling vatbaar. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar ik geloof dat de anderen ook een hele fijne dag hebben gehad. Dank en tot een volgende keer".

M. van der Rhee: "Het was een erg leuke toer door Rotterdam, en het weer werkte ook erg mee! We hebben leuke kanten van Rotterdam gezien die je anders niet zomaar vindt. De lunch was ook heerlijk. Ik had nog wel meer willen zien!"

M. van der Zeijst en M. van der Rhee

April 2017

Kleuren en Kwasten-Bergen

"Het was een hele leuke en creatieve dag! Ik heb genoten! Hele leuke mensen ontmoet en dat is zo leuk. Yvon is geweldig, zij heeft ons Bergen laten zien. Het kleuren en kwasten/schilderen was een beleving. Iets waar ik in door wil gaan. Al met al: het was een dag, die voldeed aan mijn verwachtingen".

G. Cornelissen

April 2017

Dagtrip 'Natuurlijk Rotterdam'

"De fietstour was leuk, informatief, gezellig en voor herhaling vatbaar. De toelichtingen door beide gidsen waren goed. Het was een gedeelte van Rotterdam waar je normaal niet zo snel heen gaat. Wandeling, fietsen en food was goed. Ik hou mij aanbevolen voor meer van dergelijke onverwachte rondleidingen! Ook voor wandelen in de natuur (helaas ben ik voor de wandeling in ’s-Graveland niet in het land) heb ik grote interesse".

L. Boekestein

April 2017

Workshop linosnijden

"Ik heb een fantastische dag gehad bij Diana. We waren met 5 cursisten, bijna privé les gekregen. Zelf ging ik er heel blanco naar toe en ik had heel gauw een voorbeeld gevonden in haar atelier.En jawel: ik ging met een mooi werkstuk naar huis. Diana had voor iedereen voldoende tijd en geduld. Bedankt voor je aanbod en ik blijf 60plusEndus volgen!"

B. Kruger

April 2017

Dagtrip 'Natuurlijk Rotterdam'

"Ik vond het enorm leuk. Het weer zat mee, de lunch was enig, dat zou je toch als leek nooit gevonden hebben! Sanne en Rein deden het heel leuk en waren gezellig. Ik heb mooie foto's kunnen maken en het is zeker voor herhaling vatbaar. De groep klikte ook. Vijf dames, waarvan ik er één ben, gaan in de toekomst meer afspreken, nou hoe leuk is dat!!! Dus missie geslaagd, dankjewel voor het initiatief!"

N. Blok

April 2017

Workshop Linosnijden

"We hebben het prima naar ons zin gehad, alleen vliegt de tijd als je zo lekker creatief bezig bent. Het resultaat was dat we naar huis gingen met een paar mooie lino's. Diana doet ook iets met droge naald techniek, daar kregen we een mailtje over, dus hou ik me aanbevolen. Nog bedankt voor de leuke attentie (vergeet-me-nietjes)".

G. Willems

April 2017

Workshop linosnijden

"Misschien wel leuk om te melden, dat de workshop linosnijden zeer geslaagd was afgelopen zaterdag. Diana legt het goed uit, een gezellige vrouw met passie voor haar werk. Iedereen ging met een paar mooie lino-afdrukken naar huis".

J. Serruys

April 2017

Dagtrip 'Natuurlijk Rotterdam'

"Het contact met Valérie van 60plusEndus was prettig, voelde attent aan en alles was goed doorgesproken. Met een groep vrienden namen we deel aan de fietstour. 2 enthousiaste begeleidsters namen ons op de fiets op sleeptouw langs verrassende plekken, die we zelf nooit gevonden zouden hebben. We reden dwars door de stad, langs havens, over bruggen en met de fiets de boot op. We deden bekende historische plekken aan, zagen architectuur waar de stad beroemd om is en kregen ter plekke gedetailleerde uitleg. We bezochten ook kleinschalige projecten en eigentijdse initiatieven, zoals daktuinen, voedseltuinen en culinaire broedplaatsen. Daar hielden we pauze voor lunch met locale producten en om kennis te maken met de hipsters van de Maasstad anno nu. Opgeladen door de energie van het zich steeds vernieuwende Rotterdam togen we tevreden huiswaarts.
De kwaliteit van het uitje was zeer goed en we gaan het het uitje zeker aan anderen aanbevelen".

E. Berendts (vriendengroep van 7)

Maart 2017

Workshop 'Je leven in beeld'

"Het was bij Rita een bijzondere mooie dag. Rita is een warm persoon met veel talenten en kwaliteiten. Ze inspireert, motiveert en brengt je een stapje verder in een mooi proces. Tevens een heel gezellige dag met een lekkere gezonde lunch. Ik vind het een aanrader als je aan jezelf wil werken, en het resultaat is verrassend. Rita nogmaals hartelijk dank".

K. Rolvink

maart 2017

Workshop 'Levensverhaal schrijven'

"Het was een bijzondere ervaring om via 60plusEndus deze schrijfworkshop te volgen. Ik hoopte op nieuwe inspiratie voor mijn eigen schrijven en dat heeft Cees meer dan waar gemaakt. Alle valkuilen die je tegen kunt komen heb ik ervaren en het zoeken naar synoniemen heeft mijn ogen geopend. Het resultaat is dat ik mijn familiekroniek nu af heb kunnen maken. Het voelde prettig dat er van te voren even contact was met Valérie om te kijken of alles goed geregeld was. En wat te zeggen van het vervoer vanaf het station met Cees naar de locatie (er bleken geen bussen te rijden). Hartelijk dank voor de perfecte begeleiding van zowel Valérie als van onze trainer Cees van Dijk".

H. van der Kolk

Januari 2017

Workshop 'Levensverhaal schrijven'

"Cees leert je wat het verschil is tussen het schrijven van letters die woorden vormen
en het vertellen van een verhaal, vol spanning, humor en emotie. Cees vertelt je wat het verschil is in het schrijven van een autobiografie, een verhaal, een column of een blog. Ik heb erg genoten van de workshop schrijven, heb veel genoten van het enthousiasme en het moordende tempo van Cees. Een mooie dag met veel plezier, veel nuttige informatie, en een echte aanrader voor iedereen die schrijven leuk vindt".

T. Runhaar

Januari 2017

Winterwandeling Delft

"Ik heb geen idee meer hoe en waar ik voor het eerst over 60plusEndus gehoord/gelezen heb, maar het trok wel meteen mijn aandacht. Het contact met Valérie was elke keer weer prettig en bij een telefoongesprek wat ik met haar had was duidelijk te merken dat zij er zelf aardigheid in heeft en openstaat voor ideeën. Mijn eerste uitje georganiseerd door 60plusEndus was een stadstour in Delft. Stadsgids Peter heeft ons met enthousiasme heel veel uitleg gegeven en veel laten zien. Het was een heel gezellige dag en ik kijk uit naar een volgend uitje!"

A. van Gelder

December 2016

Workshop 'Je leven in beeld'

"Voor aanvang prettig en goed contact gehad met Valérie. Ze reageert uiterst snel op vragen of opmerkingen. Bovendien is ze oprecht geïnteresseerd, wenst je succes en is ook na afloop benieuwd hoe je het hebt gehad. Ik ervaar dit als prettig. Ontvangst uitermate gastvrij met een lekkere kop koffie en 's middags een lunch. Rita is een bijzondere vrouw, zij zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt, wat uiteraard essentieel om je wat kwetsbaarder te kunnen opstellen. Het was een fijne, intensieve, emotionele, verhelderende en ook bevestigende dag.
Niets geen zweverigheid en als je bezig bent met het uitknippen of scheuren uit tijdschriften (nodig voor je "inspiratie board") merk je dat er onbewust "iets" bezig is met je. Je bent verbaast als je het gaat opplakken, wat er met je gebeurt als je zelf verklaart wat je hebt gemaakt. Aangevuld met Rita's waardevolle verklaringen. Kennelijk wist ik het voor me zelf wel aardig, maar was net dat extra duwtje prettig ter bevestiging

Kortom, ik kan de workshop aanbevelen. Aarzel je: geef het een kans, je zult er geen spijt van krijgen!"

E. Teensma

December 2016

Winterwandeling Delft

"Voor het eerst deelgenomen aan een activiteit van 60plusEndus. Best wel spannend, maar enorm meegevallen. We hebben heel veel gezien en gehoord. Gids Peter was heel enthousiast en een aangenaam verteller. We hadden een heel gezellig groepje en de dag is omgevlogen. Het was een hele geslaagde dag en een mooie eerste kennismaking met de 60plus club! Voor herhaling vatbaar!"

B. van Scheijndel

December 2016

Digitale fotoboeken maken

"Eindelijk was het zover: de workshop “Digitale fotoboeken maken”. Valérie heeft goed contact met ons gehouden, om er voor te zorgen dat de afspraak soepel verliep.
Karin had drie digitale fotoboeken uit eigen repertoire meegenomen, zodat ik de verschillen kon zien tussen haar fotoboeken en de “standaard” fotoboeken.
Allereerst legt ze uit welke aanbieders er zijn op Internet, waar de verschillen in zitten en waarom zij kiest voor een bepaald programma. Karin geeft goede tips hoe je je kunt voorbereiden (kies bijvoorbeeld een thema), en vertelt je waarom je bepaalde foto's wel of niet gebruikt. Ze helpt je zowel met het programma als met ideeën over de inrichting van het boek. Zo hebben we samen een goede start gemaakt voor mijn digitale fotoboek over Marokko. Wil je een mooi en bijzonder exemplaar hebben, moet je er wel tijd in steken, maar het werkt wel verslavend!

Een leuke en leerzame dag met een bevlogen “docent” die goed op de hoogte is van allerlei toepassingen en mogelijkheden! Zeer zeker een aanrader".

A. Priem

December 2016

Winterwandeling Delft

"Na een korte wandeling zijn we koffie gaan drinken om even kennis te maken. Gezellige dames, het klikte prima. Peter is een uitstekende gids. Wat heeft deze man een kennis van Delft! Met de dames lunchen en daarna verder met de wandeling langs De Prinsenhof en andere delen van Delft. Tegen vier uur met z'n allen wat drinken en dat was het einde van een mooie informatieve wandeling door deze prachtige, later verlichtte stad. Dank je wel Valérie dat je deze wandeling mogelijk hebt gemaakt en graag tot een volgende keer".

L. Verhagen

December 2016

Workshop linosnijden

"De workshop wordt gegeven in een oude school, voor 60 plussers echt een
nostalgische plek! Warm welkom, leuke sfeer en Diana weet iedereen enorm te enthousiasmeren! Het is handig om thuis een ontwerpje te maken zodat je meteen aan de slag kunt en je optimaal gebruik kunt maken van de tijd. Diana is een leuke vrouw, je voelt je echt op je gemak en we hebben het gezellig gehad met elkaar.
En ik ga ook nog naar huis met iets waar ik echt blij mee ben!"

Y. Rose

November 2016

Workshop linosnijden

"Eindelijke was het dan zover: mijn eerste workshop via 60plusEndus bij Diana van Hal. Van tevoren was ik goed op de hoogte gehouden door Valérie den Haan of de workshop doorging.
De locatie in Dordrecht was makkelijk te vinden aan de hand van de routebeschrijving. Omdat ik zelf van het openbaar vervoer gebruik maak was het handig dat die dicht bij het station was. Het atelier van Diana is een oud schoolgebouw zoals je die echt vroeger zag met hoge plafonds en veel daglicht. Het was ruim en gezellig ingericht en natuurlijk kon je er veel werk van Diana zien.
Je hoeft je niet perse voor te bereiden op deze workshop, natuurlijk is het wel leuk als je een idee hebt wat je wilt maken. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen om een leuk resultaat te krijgen. Ook kan je uit het werk van Diana en voorbeelden wat anderen gemaakt hebben inspiratie opdoen. Leuk om zelf aan zo’n pers te draaien en spannend als je het papier optilt hoe het geworden is.
Diana was heel hartelijk en hulpvaardig. Je kunt wel merken dat ze heel ervaren is met lesgeven. Ze gaf tips om het net wat spannender te maken. Het was heel leerzaam en gezellig om te doen.

Ik zou deze workshop iedereen aanraden. Dat ik tevreden was over de begeleiding blijkt wel uit het feit dat ik gelijk een volgend evenement heb geboekt!"

A. Kuys

November 2016

Workshop linosnijden

"The workshop with Diana van Hall was fantastic. She was a wonderful teacher and very hands on. Giving us ladies help and suggestions to make and complete our art. I was having such a wonderful time that I actually postponed an appointment to remain at the workshop.
Thank you very much for all your hard work. Hope to have even more workshop choices in the future. I think having a site dedicated to a place where seniors can search for fun things to remain socially active is a great idea.

I look forward using this site for other artistic and creative things to do in the future!"

M. Campbell

November 2016